Chúng tôi cung cấp thiết bị, phụ kiện OSP & ISP viễn thông và các giải pháp triển khai hạ tầng mạng. 

Cơ sở sản xuất (ISO9001:2015, ISO14001:2015)

Facility A: 2,149.2 m² / Facility B: 5,559.8 m²