Các giai đoạn quan trọng của SCON

2016

 • SCON được thành lập
 • Năng lực cốt lõi: Sản xuất thiết bị và phụ kiện truyền thông OSP.
 • Hợp tác với VNPT để cung cấp Đầu Nối Cáp Quang

2017

 • Hợp tác với Viettel cung cấp Đầu Nối Cáp Quang
 • Hợp tác với VNPT để cung cấp Măng Xông Quang
 • Hợp tác với SCTV để cung cấp Măng Xông Quang

2018

 • Xây dựng xưởng sản xuất thứ nhất

2019

 • Xây dựng xưởng sản xuất thứ hai

2020

 • Hợp tác với Mytel để cung cấp Đầu Nối Cáp Quang
 • Hợp tác với Unitel để cung cấp Đầu Nối Cáp Quang

2021

 • Đạt chứng nhận ISO 9001 & 14001

2022

 • Mở trang web SCON