Phân phối tín hiệu quang, lưu trữ cáp và kết nối/nối sợi quang.